امتیاز : 5 (2 رای)
ثبت شرکت پست

تشکیل شرکت پستی

 به منظور تشکیل شرکت پستی و اعمال سیاست جامع در زمینه برنامه‌ریزی، تأسیس، تجهیز، گسترش و بهره‌برداری واحدهای پستی هماهنگ با آخرین پیشرفتهای تجربی و تکنولوژی ارتباطات، و به قصد تأمین و تعمیم خدمات پستی در سراسر کشور، مرتبط با سایر کشورهای جهان، بموجب این قانون شرکت پست جمهوری اسلامی ایران که در این قانون اختصاراً شرکت نامیده می‌شود، تشکیل می‌گردد. شرکت وابسته به وزارت پست و تلگراف و تلفن است و تمام وظایف و اختیارات وزارت مذکور در امور پستی به آن تفویض می‌شود.

شرکت دارای شخصیت حقوقی بوده و عملیات و خدمات خود را طبق مفاد این قانون، اساسنامه مربوطه و قوانین و مقررات مربوط به شرکتهای دولتی انجام خواهد داد. مواردی که در قوانین و مقررات فوق‌الذکر پیش‌بینی نشده باشد، طبق قانون تجارت عمل خواهد شد.سرمایه اولیه شرکت پنج میلیارد ریال است که به ۵۰ هزار سهم یکصدهزار ریالی تقسیم می‌شود و کلیه سهام آن متعلق به دولت خواهد بود.

 دولت باید سرمایه اولیه شرکت را از محل اعتباراتی که بدین منظور در بودجه کل کشور پیش‌بینی می‌شود تأمین و پرداخت نماید.

از تاریخ تصویب اساسنامه شرکت، آن قسمت از تاسیسات، تجهیزات، اموال منقول و غیرمنقول متعلق به وزارت پست و تلگراف و تلفن که، بهر نحوی در تصرف و استفاده واحدهای پستی است به کلیه مطالبات، دیون و تعهدات مربوطه به تشخیص وزیر پست و تلگراف و تلفن به شرکت منتقل می‌شود و ادارات ثبت اسناد و املاک باید به درخواست شرکت، اسناد مالکیت اراضی و املاک مورد انتقال و دفاتر مربوطه را اصلاح نمایند.

شرکت موظف است کلیه اموال، تاسیسات و لوازم مربوط به پست را که بموجب این قانون به شرکت منتقل می‌شود و همچنین طرحهای ناتمام مراکز پستی را با تمامی ساختمان، تأسیسات متعلقات و ملحقات اعم از مکانیزه و غیر آن که در سراسر کشور توسط وزارت پست و تلگراف و تلفن دردست اجراست و پس از پایان کار به شرکت تحویل خواهد شد به شرح زیر به انضمام کلیه مطالبات، پس از تصویب مجمع عمومی بعنوان افزایش سرمایه جزو دارائی خود منظور نماید.

الف- اموال منقول و غیر منقول، تأسیسات و لوازم مربوط به پست که متعلق به وزارت مذکور بوده مطابق آخرین عملکرد طرحهای مربوطه و اطلاعات و مدارک موجود در امور مالی و ذیحسابی طرحهای عمرانی وزارت مذکور یا امور تسویه وزارت برنامه و بودجه برحسب مورد براساس قیمت خرید یا قیمت تمام شده طرحهای مذکور.

ب- در مواردی که وجوه پرداخت شده جهت طرح، مشخص باشد ولی رقم پرداختی برای هر پروژه آن طرح، به تفکیک قابل استخراج نباشد، شرکت می‌تواند برای تعیین ارزش دفتری تفکیکی هر پروژه و جزئیات آن، از نظریه کارشناسان منتخب مجمع عمومی استفاده نماید.

وظایف شرکت پستی :

۱-بررسی و مطالعه در جهت شناخت هرچه بیشتر نیازهای پستی جامعه و تأمین آنها

۲-تهیه و تنظیم برنامه‌های جامع به‌منظور انجام خدمات پستی (قبول، حمل، مبادله و توزیع مراسلات و امانات پستی و قبوض آب و برق و تلفن و گاز) در سراسر کشور و نظارت و هماهنگی در حسن اجرای آنها.

۳-تاسیس، تجهیز و گسترش واحدهای پستی و بهره‌برداری از آنها.

۴- ایجاد و گسترش خدمات پست مالی به ویژه در مناطق روستائی که دسترسی به بانک برای اهالی میسر نیست، پس از هماهنگی با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

۵-تهیه طرح و انتشار تمبر و اوراق بهادار پستی برای مصارف جاری ویادبود، هماهنگ با فرهنگ و آرمان انقلاب اسلامی ایران،در جهت نشر و بیان مواضع آن در داخل و خارج کشور با استفاده از زبان خاص تمبر و قبول اشتراک آن.

۶- صدور اجازه استفاده از ماشین‌های نقش تمبر در امور پستی و اعمال نظارت بر کلیه امور مربوط به آنها.

۷-واگذاری صندوقهای پستی شخصی.

۸-ایجاد پست رستانت در مراکز پستی.

۹- قبول محمولات حاوی کالا درحد متعارف مبادلات پستی در مقابل پرداخت بها.

۱۰-قبو اشتراک روزنامه‌ها، نشریات دوره‌ای و سایر مراسلات پستی.

۱۱-بررسی، تنظیم و حفظ رابطه با اتحادیه‌های جهانی و منطقه‌ای پست و مشارکت در تدوین دستورالعملها و توصیه‌های بین‌المللی مربوطه و پیشنهاد به مراجع ذیصلاح قانونی

۱۲-شرکت در مجامع و اتحادیه‌های جهانی و منطقه‌ای پست به منظور تبادل‌نظر در امور ارتباط پستی و معاضدت بین‌المللی در زمینه مذکور با موافقت وزیر پست و تلگراف و تلفن.

وزارت پست و تلگراف و تلفن موظف است ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون اساسنامه شرکت را طبق مقررات مربوط به شرکتهای دولتی. منطق با اهداف و وظایف مقرر در این قانون تنظیم و پس از تصویب هیأت دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.تا هنگامیکه اساسنامه شرکت ابلاغ نشده، واحدهای پستی طبق ضوابط قبلی، در قالب تشکیلات موجود اداره خواهند شد.شرکت موظف است تشکیلات جدید خود را طبق اساسنامه تنظیم، و پس از تائید سازمان امور اداری و استخدامی کشور و تصویب مجمع عمومی بموقع اجراء گذارد.

کلیه کارکنان امور اجرائی پستی وزارت پست و تلگراف و تلفن به شرکت منتقل می‌گردند و آن عده از کارکنان حوزه ستادی که مورد احتیاج باشند بنابر تقاضای شرکت و موافقت وزیر پست و تلگراف و تلفن به شرکت منتقل خواهند شد، وضع کارکنان منتقله به شرکت، پس از تصویب و ابلاغ تشکیلات شرکت، با رعایت حقوق مکتسبه آنان براساس مقررات استخدامی شرکتهای دولتی مصوب ۵/۳/۱۳۵۲ تبدیل و تطبیق وضع داده خواهند شد.

شرکت می‌تواند درصورت لزوم در مسیر بزرگراهها و معابر عمومی پس از جلب نظر شهرداری و هماهنگی لازم به نصب وسائل و تاسیسات (صندوق یا باجه پستی) جهت استفاده عموم اقدام نماید، و نیز می‌تواند از دیوار مستغلات و اماکن دولتی و خصوصی مشرف به معابر و اراضی تا آنجائی که موجب زیان و خرابی و سلب استفاده متعارف از املاک مذکور نشود، پس از جلب رضای مالک خصوصی، استفاده نماید.در صورتیکه به تبع استفاده مذکور از عرصه و اعیان و مستغلات خصوصی ضرری از سوی شرکت متوجه مالک یا مالکین شود، شرکت باید خسارات وارده را مطابق قوانین مربوطه جبران نماید.شرکت از آغاز تأسیس تا پنج سال می‌تواند ماشین‌آلات، تاسیسات، لوازم و قطعات مورد استفاده پست مکانیزه و وسائل ماشینی از قبیل ابطال تمبر ولیاس‌بندی و آنچه را که منحصراً برای انجام وظایف و عملیات خود ضروری می داند و تهیه آنها در داخل کشور مقدور نباشد با معافیت از پرداخت هرگونه حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی از خارج وارد نماید.

شرکت از پرداخت هزینه‌های دادرسی، دفتری و اجرائی ناشی از دعاوی مطروحه له و یا علیه خود و همچنین حق الثبت اسناد و معاملات و نیم عشر اجرائی و حق‌الثبت شرکت معاف می‌باشد.

آن قسمت از سود شرکت، که برای سرمایه‌گذاری به منظور توسعه و بهبود خدمات پستی اختصاص داده می‌شود از پرداخت مالیات بر درآمد معاف می‌باشد.

وزیر پست و تلگراف و تلفن به منظور حداکثر استفاه مشترک و یا منحصر (بنحو متقابل) از نیروی انسانی، تجهیزات اداری و ساختمانها و اراضی متعلق به موسسات وابسته به وزارت مذکور، کمیته‌ای را که اعضاء آن منتخب هیات مدیره و موسسات وابسته باشد تشکیل می‌دهد. پیشنهادات و تصمیمات کمیته مذکور پس از تصویب وزیر پست و تلگراف و تلفن لازم‌الاجراء است.

عرضه خدمات پستی در اختیار دولت است که به موجب این قانون، توسط شرکت پست جمهوری اسلامی ایران انجام می‌شود. اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر بدون موافقت شرکت حق ندارند در زمینه عرضه خدمت مذکور اقدام نمایند.

تبصره ۱ تاسیس و ثبت شرکتهائی که موضوع فعالیت آنها عرضه خدمات پستی است بدون موافقت شرکت پست جمهوری اسلامی ایران ممنوع است و اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی و دفاتر مربوطه باید از پذیرفتن ثبت این قبیل شرکتها خودداری نمایند.

تبصره ۲ کلیه اشخاص حقوقی یا حقیقی که قبل از تصویب این قانون به تاسیس و ثبت شرکت در زمینه ارائه خدمات مزبور مبادرت نموده عملاً به انجام خدمات پستی (بالمباشره یا مع‌الواسطه) مشغول فعالیت هستند، موظفند ظرف یکماه از تاریخی که شرکت آگهی خواهد کرد جهت تطبیق وضع خود با قوانین و مقررات شرکت و تحصیل موافقت، به شرکت مراجعه نمایند، در غیر اینصورت حق فعالیت ندارند و ادامه فعالیت آنها مشمول ماده ۱۴ خواهد بود.

هرشخص اعم از حقیقی یا حقوقی پس از انقضای مهلت مذکور در تبصره ۲ ماده ۱۳ بدون تحصیل موافقت شرکت به قبول یا حمل یا توزیع یا مبادله محمولات پستی (مراسلات و امانات) بالمباشره یا مع‌الواسطه مبادرت نماید و یا به منظور فوق به تاسیس شرکت تجاری یا مدنی یا درج آگهی و اطلاعیه اقدام نماید، علاوه بر جلوگیری از فعالیت وی با توجه به شرایط و امکانات خاطی ومراتب جرم در مرتبه اول به ۵۰۰ هزار ریال تا یک میلیون ریال و در صورت تکرار به زندان از سه ماه تا یکسال محکوم خواهد شد. هرکس صندوق یا باجه‌ها یا تجهیزات پستی را که برای انتفاع عمومی نصب شده عمداً هدم یا تخریب یا تضییع کند، علاوه بر پرداخت خسارات وارده با توجه به شرایط و امکانات خاطی و دفعات ومراتب جرم به مجازات تخریب اموال دولتی محکوم خواهد شد و چنانچه مرتکب مراسلات را افشاء و یا امانات را برداشت یا بازرسی یا توقیف نماید علاوه بر مجازات مذکور تا ۷۴ ضربه شلاق نیز محکوم می‌شود.

تبصره-هدم یا تخریب صندوقها، باجه ها و تجهیزات پستی، اگر از روی اشتباه و به غیر عمد صورت گرفته باشد و مرتکب نهایت مراقبت را برای حفاظت و نگهداری از مراسلات و امانات پستی تا تحویل آنها را به اداره پست معمول داشته باشد، فقط مسئول پرداخت خسارات وارده خواهد بود.هریک از کارکنان شرکت یا مستخدمین یا مامورین دولت یا اشخاصی که به هر نحوی به همکاری و خدمت دعوت شده‌اند یا با ادامه فعالیت آنها موافقت شده، مراسلات و نامه‌های اشخاص را، در غیر مواردی که قانون اجازه داده مفتوح یا بازرسی یا توقیف یا معدوم نماید یا مندرجات و مطالب آنها را بدون اجازه صاحبان آنها افشاء یا آشکار نماید. علاوه بر مسئولیت مدنی در مقابل صاحب مراسله با توجه به شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم به کیفر جرائم مذکور مندرج در ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) محکوم خواهد شد.

هریک از کارکنان شرکت یا اشخاصی که بهر نحوی به همکاری و خدمت دعوت شده‌اند یا با ادامه فعالیت آنها موافقت شده، تمام یا بعض محموله سپرده شده به وی یا اداره پست را در هریک از مراحل پستی به نفع خود یا دیگری برداشت یا تصاحب کند، این عمل در حکم اختلاس محسوب می‌شود و مرتکب علاوه بر مسئولیت مدنی در مقابل صاحب محموله، به کیفر اختلاس محکوم خواهد شد.

تبصره ۱ اگر محموله‌ای که توسط کارمند شرکت یا مستخدم یا مامور دولت بدون مجوز قانون برداشت یا تصاحب گردیده، از مراسلات ثبت نشده باشد، بشرط آنکه مراسله مفتوح نشده و مطالب آن افشاء نشده و حاوی اسناد مالکیت، مدارک تحصیلی، شناسنامه، گذرنامه و همانند آنها نباشد و شاکی خصوصی نیز گذشت نماید، پرونده امر فقط در هیات رسیدگی به تخلفات اداری شرکت یا اداره متبوع مستخدم یا مامور دولت، مطرح و پس از رسیدگی و اثبات بزه انتسابی مرتکب به انفصال موقت از سه ماه تا یکسال محکوم خواهد شد، و در صورت تکرار ارتکاب بزه مذکور پرونده وی جهت تعقیب کیفری به دادسرای عمومی محل وقوع جرم ارسال خواهد شد.

تبصره ۲ فقدان یا آسیب‌دیدگی محتویات محمولات پستی اگر به تشخیص دادگاه کیفری یا هیات رسیدگی به تخلفات اداری، ناشی از سهل‌انگاری و قصور کارمندان یا دستور اشتباه و خلاف مقررات مدیران واحدهای اجرائی پستی باشد، کارمند یا مدیر مقصر فقط به کسر حقوق و مزایا تا یک سوم از یک تا سه ماه بعلاوه، تادیه خسارات وارده به صاحب محموله محکوم خواهد شد.

رؤسا و مدیران واحدهای پستی، همچنین مامورین و ضابطین دادگستری موظفند در پی کشف جرائم مربوط به امور پستی، تحقیقات و اقدامات لازم و اولیه را، به منظور جلوگیری از امحاء و آثار جرم انجام داده، بلافاصله موضوع را با تنظیم صورت مجلسی حاوی مشخصات کامل و وضعیت نهائی محموله پستی، جهت تعقیب جزائی متخلف به دادسرای عمومی محل، اعلام نمایند و در هر مورد که انجام تحقیق و حصول قطع به ارتکاب تخلف از این قانون و مقررات پستی، مستلزم ضبط یا باز کردن محموله باشد، این مهم باید در اسرع وقت با تنظیم صورت مجلس، لزوماً در حضور یا با اجازه دادستان عمومی یا قائم مقام یا نماینده او (قاضی تحقیق) صورت گیرد و عدم رعایت آن موجب مسئولیت کیفری و یا انضباطی مدیر یا کارمند یا مامور خاطی خواهد بود.

تبصره ضبط و توقیف محمولاتیکه توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی بدون تحصیل موافقت شرکت قبول، حمل و توزیع می‌شوند به قصد کشف جرم، تکمیل پرونده ارجاع به مراجع قضائی توقیف غیر قانونی محمولات پستی محسوب نمی‌شود ولی بلافاصله پس از انجام تحقیق و تنظیم صورت مجلس، باید محمولات پستی مکشوفه به مقاصد مربوطه ارسال و با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم معادل دو برابر حقوق و نرخهای پستی متعلقه از شخص متخلف دریافت گردد.

هرکس تمبر یا پاکت و کارت پستی با تصویر تمبر یا کوپن رپنس یا علامت نقش تمبر و بطور کلی هرگونه اوراق و علائمی را که چاپ و فروش آن در انحصار دولت و شرکت است، بهر کیفیت بالمباشره یا مع الواسطه، جعل کند یا با علم به جعل مورد استفاده قرار دهد یا داخل کشور نماید، جاعل اوراق و اسناد بهادار دولتی محسوب و علاوه بر جبران خسارات وارده با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به حبس از یک تا ده سال محکوم خواهد شد.

هرکس تمبر یا سایر اوراق بهادار پستی باطل شده را مجدداً استعمال کند یا سبب استعمال مجدد آن گردد علاوه بر جبران خسارت وارده با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به ده برابر قیمت تمبر و اوراق بهادار محکوم خواهد شد.در صورت ارتکاب ممنوعات این قانون توسط اشخاص حقوقی، کیفر مربوطه علیه مدیران مسئول آنها اجراء خواهد شد.چنانچه متهم برای اولین بار مرتکب یکی از جرائم مذکور در موارد ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۱۸، ۱۹، ۲۰ شده باشد ودادستان تشخیص دهد، با وعظ یا توبیخ یا تهدید یا اخذ تعهد، تادیب خواهد شد و خسارت وارده به صاحب کالا را جبران نموده باشد با اعمال یکی از موارد تادیب فوق پرونده را بایگانی می‌نماید.دادگاه نیز در صورت طرح پرونده در دادگاه حق اعمال مراتب بالا را به تشخیص خود دارد.

از تاریخ اجرای این قانون کلیه قوانین مقررات مغایر لغو می‌گردد.

قانون فوق مشتمل بر بیست و سه ماده و یازده تبصره در جلسه روز یکشنبه سوم آبان ماه یکهزار و سیصد و شصت و شش مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است.

امتیاز کاربران
5 5 2
پرسش از کاربران در رابطه با مطلب :
تشکیل شرکت پستی

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
حروف موجود در تصویر را وارد نمایید.
مطالب مرتبط :

ثبت موسسه قرض الحسنه

تعریف قرض الحسنه ثبت موسسه قرض الحسنه : قرض الحسنه نوعی قرض است که در آن بهره‌ای در کار نباشد. در تعریف دیگر عقدی است که به موجب آن بانک‌ها (به عنوان قرض‌دهنده) مبلغ معینی را طبق ضوابط مقرر در دستورالعمل ذیربط به اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی (به عنوان قرض گیرنده) به قرض واگذار می‌کنند. عبارت قرض الحسنه در قرآن وارد شده ‌است و در مورد قرض‌ دادن به خداوند است که قرآن آن را در مورد صدقه به ‌کار برده‌ است و منظور از آن قرضی است که چند برابر خود نزد خد...


آخرین تغییر : 11/16/2017 - 18:36

ثبت شرکت بیمه

ثبت شرکت بیمه بیمه ساز و کاری است که طی آن یک بیمه‌گر، بنا به ملاحظاتی تعهد می‌کند که زیان احتمالی یک بیمه‌گذار را در صورت وقوع یک حادثه در یک دوره زمانی خاص، جبران نماید و یا خدمات مشخصی را به وی ارائه دهد. بنابراین، بیمه یکی از روشهای مقابله با ریسک است. طی یک قرارداد بیمه، ریسک مشخصی از یک طرف قرارداد (که بیمه‌گذار نامیده می‌شود) به طرف دیگر (که بیمه‌گر نامیده می‌شود) منتقل می‌گردد. بنا به تعریف، بیمه‌گر شخصی حقوقی است که در مقابل دریافت حق بی...


آخرین تغییر : 11/16/2017 - 18:05

مدارک لازم برای ثبت شرکت مشاور

برای اخذ رتبه مشاور، قبل از هر چیز باید شرکت مشاور به ثبت برسد و برای ثبت شرکت مشاور، باید در مورد انواع مشاور و شرکتهای مشاور به شناخت رسید. مشاوران و شرکتهای مشاور در انواع ذیل قابل تعریف هستند: 1. شخص حقیقی: کارشناس ایرانی دارای تحصیلات دانشگاهی و واجد صلاحیت. 2. شخص حقوقی(غیردولتی): اشخاص حقوقی(شرکتها)که بیش از پنجاه درصد مالکیت آن متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر دولتی و یا ترکیبی از آنها است. 3. شخص حقوقی دولتی : بنگاه اقتصادی و یا موسسه...


آخرین تغییر : 11/29/2017 - 18:51

مراحل ثبت شرکت در ارمنستان

۱- مراجعه به اداره اویر (OVIR ) ، داشتن رویداد یک ساله ۲- تنظیم محضری قرارداد اجاره محل حقوقی ثبت شرکت ۳- مراجعه به اداره رجیستر ( Register ) و ثبت نام شرکت و تنظیم اساسنامه ۴- مراجعه به اداره مالیات محل انجام کار با اجاره نامه محل کار و اساسنامه شرکت جهت دریافت کد و مجوز تهیه مهر شرکت ۵- مراجعه به محل تهیه مهر شرکت ها ۶- ثبت در اداره بازنشستگی ۷- تهیه کاسا و پلمب کردن در اداره مالیات ۸- مراجعه به بانک و ایجاد حساب بانکی و تاییدیه امضاء کارت بانک...


آخرین تغییر : 11/12/2017 - 22:29

ثبت شرکت سهامی خاص

ثبت شرکت سهامی خاص ثبت شرکت اولین گام برای شروع فعالیت های اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی بشمار می رود، روزانه تعداد بسیاری از درخواست متقاضیان ثبت شرکت در اداره ثبت شرکت ها عنوان شده و به آنها رسیدگی می شود، برای ثبت شرکت سهامی خاص مراحل و امور اداری زمان بری را وجود دارد که به مراتب تفاوت این امور با مراحل ثبت دیگر شرکت ها بصورت عینی مشخص است، موسسه حقوقی پارسه با بیش از دو دهه تجربه در عرصه ثبت شرکت به ویژه ثبت شرکت سهامی خاص توانسته عنوان یکی...


آخرین تغییر : 11/08/2017 - 23:05

ثبت شرکت تبلیغاتی

 ثبت شرکت تبلیغاتی ( کانون تبلیغات ) ارائه درخواست ثبت شرکت تبلیغاتی به اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان محل سکونت با امضای صاحب امتیاز و معرفی مدیر مسئول، لازم به ذکر است که تقاضانامه ثبت شرکت تبلیغاتی حتما می بایست توسط صاحب امتیاز یا مدیر مسئول یا وکیل قانونی آنان تنظیم شود ( ثبت مهرا) عکس ۴*۳ چهار قطعه مدیر مسئول و صاحب امتیاز تصویر آخرین مدرک تحصیلی مدیر مسئول و صاحب امتیاز تصویر شناسنامه از تمامی صفحات مدیر مسئول و صاحب امتیاز تصویر کار...


آخرین تغییر : 11/16/2017 - 17:35

ثبت شرکت نسبی

برای ثبت شرکت های نسبی ابتدا باید با معنی قانونی آن آشنا شد. شرکت نسبی چیست؟ طبق ماده ۱۸۶۳ قانون تجارت، شرکت نسبی به آن دسته از شرکت ها گفته می شود که برای امور تجاری، با نام مخصوص میان حداقل دو نفر تشکیل می شود که مسئولیت هر کدام از شریک ها با اندازه سرمایه ای است که در شرکت به اشتراک گذاشته اند. ثبت شرکت نسبی و تضامنی بسیار شبیه به هم هستند ولی دارای تفاوت های بسیار کوچکی نیز می باشند. به عنوان مثال، در یک شرکت تضامنی، شرکا در مقابل طلبکاران مت...


آخرین تغییر : 11/16/2017 - 20:48

ثبت شرکت در مناطق آزاد ،شرایط و مدارک

ثبت شرکت در مناطق آزاد مزایای سرمایه گذاری و ثبت شرکت در قشم مزایای ثبت شرکت در مناطق آزاد عبارتند از: (مثال جزیره قشم) ۳۰ سال معافیت مالیاتی برای فعالیت اقتصادی در قشم انعطاف پذیری و سهولت در عملیات بانکی برداشته شدن محدودیت ها برای سرمایه گذاری و مشارکت های خارجی برای ورود وخروج خارجیان ضرورتی برای داشتن ویزا وجود نخواهد داشت آزادی عملیات های خروج ارزی عدم وجود عملیات های اداری زاید و سرعت عمل در انجام امور عدم وجود محدودیت در تبادل و تبدیل ار...


آخرین تغییر : 11/16/2017 - 18:01

انتخاب نام شرکت ، آنچه که باید بدانیم

فرآیند انتخاب نام شرکت : وقتی که می خواهید شرکت و یا برند خود را ثبت کنید نامی مناسب می بایست برای آن انتخاب کنید. بعد از مشاوره با مراکز ثبت شرکتها ، به منظور انتخاب نام شرکت , یک نام خوب برای شرکت خود انتخاب کنید باید بتوانید به این ۱۰ سوال اساسی پاسخ مناسبی بدهید. ما این ده سوال و پاسخ های آن را برای کمک به شما در زیر آورده ایم. انتخاب نام شرکت ۱) از انتخاب نام شرکت خود چه هدفی دارم؟ انتخاب نام مناسب و متفاوت، برای شرکت می تواند تمایزی ب...


آخرین تغییر : 11/16/2017 - 19:07

مدارک المثنی برای شرکت ، روش ها و فرایند ها

درخواست مدارک المثنی برای شرکت، موردی است اجتناب ناپذیر که در صورت گم شدن مدارک و اسناد شرکت در طی زمان، انجام می شود. در صورتی که یک یا چند مدرک شرکتی گم شود، می توان از اداره ثبت شرکت ها درخواست صدور مدارک المثنی برای شرکت کرد و پس از طی مراحل اداری مدارک تحویل می گردد. ابتدا باید بدانیم چه مدارکی را می توان در صورت مفقودی یا تخریب، المثنی گرفت که این مربوط به نوع شرکت می باشد. موارد صدور مدارک المثنی برای شرکت اگر شرکت مسئولیت محدود  باشد، ا...


آخرین تغییر : 11/16/2017 - 19:16

ثبت شرکت چندمنظوره

ثبت شرکت چندمنظوره شرکت چندکاره یا چند منظوره زمانی ثبت می‎شود که موضوع فعالیت شرکت در حوزه‌های واردات، صادرات، امور بازرگانی، توزیع و همچنین تأمین و تولید کالا باشد. به دلیل چندکاره بودن این نوع شرکت‌ها و متفاوت بودن آن با شرکت‌های دیگر ازنظر نوع کارکرد و عملکرد‎، ثبت شرکت چندمنظوره متفاوت‌تر از ثبت شرکت به شکل عادی صورت می‌گیرد و به بررسی و توجه بیشتری توسط مؤسسات ثبت شرکت‌ها نیاز دارد. و همچنین می‌توان گفت که ثبت این شرکت‌ها از حساسیت بیشتری ب...


آخرین تغییر : 11/16/2017 - 18:38

تفاوت شرکت سهامی با مسئولیت محدود

به اختصار توضیح کوتاهی راجع به شرکت های سهامی و مسئولیت محدود می دهیم و سپس تفاوت های ان را بیان می کنیم. شرکت سهامی : شرکتی است که برای انجام امور تجاری تشکیل می‌شود و سرمایه آن شامل سهام با ‌ارزش یکسان یا سهام به صورت تساوی می باشد. شرکت‌های سهامی به دو نوع سهامی خاص و سهامی عام تقسیم می‌شوند که مهمترین تفاوت این دو در این است که سهام شرکت‌های سهامی عام در تالار بورس قابل مبادله است. بزرگ‌ترین نوع سازمان‌های تجاری در جهان شرکت سهامی عام است. شخ...


آخرین تغییر : 11/16/2017 - 20:45