امتیاز : 5 (1 رای)
ثبت شرکت نسبی

برای ثبت شرکت های نسبی ابتدا باید با معنی قانونی آن آشنا شد.

شرکت نسبی چیست؟

طبق ماده ۱۸۶۳ قانون تجارت، شرکت نسبی به آن دسته از شرکت ها گفته می شود که برای امور تجاری، با نام مخصوص میان حداقل دو نفر تشکیل می شود که مسئولیت هر کدام از شریک ها با اندازه سرمایه ای است که در شرکت به اشتراک گذاشته اند. ثبت شرکت نسبی و تضامنی بسیار شبیه به هم هستند ولی دارای تفاوت های بسیار کوچکی نیز می باشند. به عنوان مثال، در یک شرکت تضامنی، شرکا در مقابل طلبکاران متضامناً مسئول پرداخت قرض ها دین های شرکت هستند، در صورتی که در یک شرکت نسبی، طبق ماده ۱۸۶، اگر دارایی شرکت برای بدهی های شرکت کافی نباشد، هر کدام از شریک ها فقط به اندازه آورده خود در شرکت نسبی، مسئول پرداخت قروض می باشد.ثبت شرکت نسبی

به طور مثال در ثبت شرکت نسبی که با ۴ نفر عضو ثبت می شود ممکن است سرمایه ها بدین شکل باشد که نفر اول یک دوم سرمایه شرکت نسبی را پرداخت کرده باشد و نفر دوم یک چهارم سرمایه شرکت نسبی را پرداخت کرده باشد و نفر سوم و چهارم به شکل مساوی هر کدام یک چهارم سرمایه را پرداخت کرده باشند، که در این حالت بدهی های شرکت نسبت به باقیمانده طلب پس از استهالاک سرمایه آن بیشتر باشد، مسئولیت هر کدام ار شرکا در این شرکت با هم فرق می کند. یعنی شریک اول یک دوم بدهی ها، شریک دوم یک چهارم بدهی ها و شریک سوم و چهارم نیز به شکل مساوی هر کدام یک چهارم مسئولیت پرداخت بدهی ها و دیون را برعهده دارند. مسئولیت شرکا در شرکت های نسبی بدین ترتیب است که چون در شرکت های نسبی، مسئولیت هرکدام از شریک ها در مقابل اشخاص ثالث، فقط به اندازه نسبت سرمایه ای است که در شرکت گذاشته اند، یک مشکل به وجود می آید و آن اینکه قانون تعیین نکرده است که آیا شرکا می توانند در مقابل اشخاص ثالث برخلاف ماده ۱۸۳ و ۱۸۶ قانون تجارت عمل نمایند یا نه. برای درک بیشتر این مساله به شرکت های تضامنی اشاره می کنیم که طبق قانون، اگر دارایی شرکت برای پرداخت بدهی های شرکت کافی نباشد، هر کدام از شرکا مسئول پرداخت تمام قروض شرکت را دارند و اگر هر قراری برخلاف این بند بین شرکا باشد، خود به خود باطل می شود. ولی همچین ماده ای در قانون برای شرکت های نسبی گذاشته نشده است. حال این مساله مطرح می شود که آیا شرکا در یک شرکت نسبی می توانند مسئولیت خود را به شکلی غیر از آنچه که در ماده ۱۸۳ است، مشخص نماید یا خیر؟ برای پاسخ به این سوال می توان به ماده ۱۱۹ قانون تجارت اشاره کرد که بسیار شبیه به ماده ۱۸۵ قانون تجارت می باشد. در حقیقت قانونی که برای شرکت های تضامنی صدق می کند، برای شرکت های نسبی اعمال نمی شود. در ماده ۱۸۵ قانون تجارت چنین مقرر شده است که : ” در یک شرکت تضامنی منافع به نسبت سهم الشرکه میان شرکا تقسیم می گردد، مگر اینکه شرکت نامه غیر از این ترتیب مقرر کرده باشد.” این قانون را نمی توان در مورد شرکت های نسبی استفاده کرد و اگر شرکا مقرر کرده باشند که مسئولیت یکی از شرکا در مقابل ضرر و زیان، نسبتی کمتر از سهم الشرکه وی و یا محدود به سرمایه او در شرکت باشد، چنین شرطی باطل می باشد.

نام گذاری شرکت نسبی

نام گذاری در ثبت شرکت نسبی دارای قاعده و قانونی خاص است که به طور کامل در ماده ۱۸۴ قانون تجارت شرح داده شده است. ” در اسم شرکت نسبی، ذکر حداقل نام یک نفر از شرکا الزامی می باشد. اگر اسم شرکت شامل نام شرکا نباشد، بعد از اسم شریک یا شریک هایی که ذکر شده است، عباراتی مانند “شرکا” و یا “برادران” الزامی می باشد.  بنابراین در نام شرکت نسبی باید نام تمامی شرکا باشد یا عباراتی مانند ” و شرکا” یا ” وبرادران ” یا ” و پسران ” و … می توانید استفاده نمایید. علاوه بر این باید کلمه ” شرکت نسبی ” در پایان نام شرکت حتما قید شود تا هر شخصی با دیدن نام این شرکت متوجه نوع شرکت که شرکت نسبی می باشد شود، و نوع مسئولیت شرکت را بداند.

ثبت شرکت نسبی

برای ثبت شرکت نسبی باید ابتدا شرکتنامه را تنظیم کرد و سپس آن را امضا نمود و در مرحله آخر تمام سرمایه را پرداخت نمود. اگر به هر دلیلی سرمایه شرکت به طور کامل پرداخت نشود، شرکت نسبی قابل ثبت نمی باشد. سهم هر کدام از شریک ها می تواند نقدی یا غیر نقدی باشد. سهم نقدی حتما باید در ابتدای ثبت شرکت، پرداخت گردد و سرمایه غیر نقدی نیز باید با رضایت تمامی شرکا در زمانی دیگر تسلیم گردد.

اداره شرکت نسبی

بعد از ثبت شرکت نسبی، شرکت توسط مدیر اداره می شود که می تواند مدیر از میان شرکا انتخاب شود یا خارج از شرکت باشد. تعداد مدیر برای شرکت نسبی حداقل یک نفر است بنابراین می توان چند مدیر نیز برای این مورد انتخاب نمود. مسئولیت مدیر یا مدیران در مقابل شرکا همان مسئولیت وکیل در مقابل موکل است. تمامی اختیارات و محدودیت های مدیر شرکت نسبی در اساسنامه به طور کامل قید می گردد. اگر مدیر خارج از اختیارات خود، اقداماتی انجام دهد که باعث ضرر شود، مسئولیت آن با خود شخص مدیر می باشد ولی اگر مدیر در حیطه اختیارات خود اقداماتی را انجام دهد که باعث به وجود آمدن زیان گردد، مدیر هیچگونه مسئولیتی نخواهد داشت. در ثبت شرکت نسبی شخصیت شرکا زمانی موثر می باشد که امور اساسی شرکت به اتفاق آنها انجام گردد.  هیچ کدام از شرکا نمی تواند سهم خود را به دیگری بدون رضایت دیگر شرکا انتقال دهد. طبق ماده ۱۸۸ قانون تجارت، بعد از انتقال سهم الشرکه، هر شخصی که به عنوان شریک جدید در شرکت نسبی وارد شود، به نسبت سرمایه ای که به شرکت می آورد، مسئولیت پرداخت بدهی ها را دارد. در ضمن شرکا حق رقابت با شرکت نسبی را ندارند و بدون رضایت دیگر شرکا نمی توانند به تجارتی که همنوع تجارت شرکت نسبی است، فعالیت داشته باشد. همچنین شرکا نمی توانند مدیر شرکتی باشند که موضوع آن با نوع تجارت شرکت یکسان باشد. نحوه سود و زیان در شرکت های نسبی بدین شکل می باشد که هر کدام از شرکا به نسبت سرمایه ای که در شرکت دارند، می توانند از سود و زیان بهره مند گردند، مگر این که اساسنامه شرکت نسبی خلاف این مورد تنظیم شده باشد. اگر دارایی شرکت برای پرداخت بدهی ها کافی نبود، شرکا به نسبت سرمایه در مقابل اشخاص ثالث مسئولیت پرداخت دارند، حتی اگرشرکتنامه یا اساسنامه برخلاف این مورد تنظیم شده باشد. پس قراردادهای میان شرکا موثر تر است و برای اشخاص ثالث ممکن است تاثیری نداشته باشد. اگر در نتیجه ضررهای وارد شده به شرکت، سرمایه شرکت کاهش بیابد، تا زمانی که این کمبود سرمایه جبران نگردد، هیچ سودی به شرکا تعلق نمی گیرد و در حقیقت پرداخت سود در این حالت ممنوع است. اگر شرکت نسبی دارای طلبکار بود، تا زمانی که شرکت هنوز دایر است و منحل نشده است، مطالبه بدهی ها باید از خود شرکت انجام گیرد. اما اگر شرکت نسبی منحل شده بود، طلبکاران می توانند به هر کدام از شرکا به نسبت سرمایه ای که در شرکت دارند، مراجعه نمایند. در صورتی که شرکا به طلبکاران شرکت بدهکار باشند و یا بدهکاران شرکت طلبی از شرکا داشته باشند، تا زمانی که شرکت دایر است و هنوز منحل نشده است، نمی توانند به تهاتر استناد نمایند. برای کسب اطلاعات بیشتر در زمینه ثبت شرکت و ثبت برند با کارشناسان ثبت پارسه با شماره تلفن
9-02188205497
به رایگان مشاوره کنید.

موفق و پیروز باشید

امتیاز کاربران
5 5 1
پرسش از کاربران در رابطه با مطلب :
ثبت شرکت نسبی

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
حروف موجود در تصویر را وارد نمایید.
مطالب مرتبط :

ثبت شرکت خارجی در ایران،‌قوانین و محدودیت ها

ثبت شرکت خارجی در داخل کشور ایران موجب رشد و توسعه می گردد. همین امر موجب شده است که در قانون تجارت ایران، از ورود سرمایه های خارجی استقبال شود. بر طبق  قانون ثبت شرکت در ایرانها، همه شرکت ها برای برای داشتن شخصیت حقوقی شرکت خارجی، الزاما می بایست در  ابتدا ثبت شوند. البته قبلا باید در کشور خود ثبت قانونی شده باشند. در برخی از کشورها مانند آنگلوساکسون، شرکت هایی که شبیه به شرکت سهامی در ایران می باشند به نام limited companies می باشند و در انگلست...


آخرین تغییر : 11/26/2017 - 21:14

قوانین ثبت شرکت در ایران

برای ثبت شرکت در ایران ابتدا با تعریف شرکت در ایران و سپس با انواع شرکت هایی که می توان در ایران ثبت کرد آشنا می شویم و در آخر نحوه ثبت شرکت خارجی در ایران و مدارک مورد نیاز را ذکر می کنیم. در قوانین ثبت شرکت ایران، هر شرکتی که در ایران تشکیل شود و مرکز اصلی آن در ایران باشد شرکت ایرانی محسوب می شود.شرکت های قابل ثبت در  ایران شامل ۶ نوع می باشد. قوانین ثبت شرکت در ایران انواع قوانین ثبت شرکت ۱- ثبت شرکت سهامی که خود به دو نوع ثبت شرکت سهامی...


آخرین تغییر : 11/15/2017 - 22:16

شرکت دانش بنیان چیست؟

اینگونه شرکتها در پارکهای علم و فناوری با اهداف، تجاری ساختن ایده ها برای تبدیل نوآوریها به تکنولوژی ایجاد می شوند و گامی مثبت در اجرای ایده ها و نوآوری ها و اختراعات به شمار می آیند. شرکتهای دانش بنیان به منظور هم افزایی علم ، ثروت ، توسعه اقتصاد دانش محور و استفاده بهینه از پتانسیل های دانشگاههاو موسسات پژوهشی مورد تأیید وزارت علوم تحقیقات ایجاد میگردند. این شرکتها حلقه واسطه بین ایده و تکنولوژی هستند که می توانند ایده ها را در رسیدن به تکنولوژ...


آخرین تغییر : 11/26/2017 - 19:29

ثبت شرکت سهامی خاص

ثبت شرکت سهامی خاص ثبت شرکت اولین گام برای شروع فعالیت های اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی بشمار می رود، روزانه تعداد بسیاری از درخواست متقاضیان ثبت شرکت در اداره ثبت شرکت ها عنوان شده و به آنها رسیدگی می شود، برای ثبت شرکت سهامی خاص مراحل و امور اداری زمان بری را وجود دارد که به مراتب تفاوت این امور با مراحل ثبت دیگر شرکت ها بصورت عینی مشخص است، موسسه حقوقی پارسه با بیش از دو دهه تجربه در عرصه ثبت شرکت به ویژه ثبت شرکت سهامی خاص توانسته عنوان یکی...


آخرین تغییر : 11/08/2017 - 23:05

فرآیند ثبت شرکت در شرف تاسیس

فرآیند ثبت شرکت در شرف تاسیس فرآیند ثبت شرکت در شرف تاسیس در سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی انزلی مرحله اول : مراجعه سرمایه گذار به قسمت صدور مجوزها و اعلام طرح مورد نظر مرحله دوم : بررسی طرح و تعیین نام شرکت در شرف تاسیس مرحله سوم : صدور مجوز سرمایه گذاری بنام شرکت در شرف تاسیس توسط واحد ذیربط در صورت عدم دارا بودن مجوزهای لازم و یا نیاز به ارائه مجوز مورد نیاز از دیگر نهادها به واحد ذیربط جهت اخذ مجوز ارجاع داده می شود پس از صدور مجوز سرما...


آخرین تغییر : 11/14/2017 - 17:06

ثبت شرکت در مناطق آزاد ،شرایط و مدارک

ثبت شرکت در مناطق آزاد مزایای سرمایه گذاری و ثبت شرکت در قشم مزایای ثبت شرکت در مناطق آزاد عبارتند از: (مثال جزیره قشم) ۳۰ سال معافیت مالیاتی برای فعالیت اقتصادی در قشم انعطاف پذیری و سهولت در عملیات بانکی برداشته شدن محدودیت ها برای سرمایه گذاری و مشارکت های خارجی برای ورود وخروج خارجیان ضرورتی برای داشتن ویزا وجود نخواهد داشت آزادی عملیات های خروج ارزی عدم وجود عملیات های اداری زاید و سرعت عمل در انجام امور عدم وجود محدودیت در تبادل و تبدیل ار...


آخرین تغییر : 11/16/2017 - 18:01

ثبت شرکت در گرجستان

ثبت شرکت در خارج ازکشور نیاز به تحقیق و آگاهی در ارتباط با آن کشور را دارد، ثبت شرکت امری حیاتی برای صاحبان شرکت به شمار میرود، بدین معنا که اشخاص حقیقی و حقوقی ثبت شرکت را نقطه عطفی برای رسیدن به خواسته های اقتصادی خود میدانند، ثبت شرکت در گرجستان نیز یکی از زیر مجموعه های ثبت شرکت در خارج از کشور است، موسسه حقوقی پارسه با کادری مجرب ازکارشناسان زبده ثبت شرکت ها میتواند هم گام شما در این مسیر باشد، لذا از متقاضیان ثبت شرکت در گرجستان خواهشمندیم...


آخرین تغییر : 12/09/2017 - 22:26

ثبت شرکت در مکزیک

ثبت شرکت در مکزیک در باب ثبت شرکت در مکزیک بزرگترین چالش در تاسیس یک شرکت جدید در مکزیک انطباق با تفاوت های فرهنگی و مقررات دولتی این کشور است. اختلاف در نوع حکومت ۳۱ ایالت این کشور نیز ممکن است مشکل آفرین باشد چرا که هر یک از آنها به شیوه متفاوتی عمل می کنند. یادگیری زبان اسپانیایی نیز به منظور تعامل با همکاران خود حائز اهمیت است. امروزه ثبت شرکت در مکزیک به دنبال توافقنامه تجارت آزاد آمریکای شمالی در سال ۱۹۹۴ کار چندان دشواری نیست. دولت مکزیک...


آخرین تغییر : 11/13/2017 - 19:56

فرآیند ثبت شرکتهای انتقالی

فرآیند ثبت شرکت های انتقالی و یا در شرف تاسیس فرآیند ثبت شرکت در شرف تاسیس در سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی انزلی مرحله اول : مراجعه سرمایه گذار به قسمت صدور مجوزها و اعلام طرح مورد نظر مرحله دوم : بررسی طرح و تعیین نام شرکت در شرف تاسیس مرحله سوم : صدور مجوز سرمایه گذاری بنام شرکت در شرف تاسیس توسط واحد ذیربط در صورت عدم دارا بودن مجوزهای لازم و یا نیاز به ارائه مجوز مورد نیاز از دیگر نهادها به واحد ذیربط جهت اخذ مجوز ارجاع داده می شود پس از...


آخرین تغییر : 11/13/2017 - 19:59

ثبت شرکت گردشگری چیست؟

ثبت شرکت گردشگری چیست؟ یکی دیگر از شرکت‌های پرطرفدار در ایران و سایر کشورها، شرکت گردشگری است. گردشگری، Tourisیا سیاحت به مسافرت‌های تفریحی گفته می‌شود. به‌طورمعمول برای گردش چندروزه در کشور خود و یا سایر کشورها به شرکت‌های گردشگری مراجعه و یک تور باقیمت مناسب انتخاب می‌کنیم. اما ثبت شرکت گردشگری چه مراحلی دارد؟ قبل از آن به انواع شرکت‌های گردشگری اشاره می‌کنیم. انواع گردشگری یا توریسم • گردشگری بازاری • گردشگری درمانی • گردشگری مذهبی • گردش...


آخرین تغییر : 11/16/2017 - 17:29

شرایط ثبت شرکت سهامی خاص و مدارک لازم

روش و مراحل ثبت شرکت سهامی خاص : الف ) برای دانستن شرایط ثبت شرکت سهامی خاص ابتدا می بایست مدارک را که عبارتند از ( ۲برگ اظهارنامه، ۲جلد اساسنامه، ۲نسخه صورتجلسه مجمع عمومی مؤسسین، ۲نسخه صورتجلسه هیئت مدیره، گواهی بانکی دایر پرداخت حداقل ۳۵% سرمایه شرکت، فتوکپی شناسنامه سهامداران و بازرسین، مجوز در صورت نیاز) تحویل قسمت پذیرش مدارک اداره ثبت شرکتها داده و رسید دریافت شود و با عنایت به تاریخ تعیین شده برای اعلام نتیجه در روز موعد برای اخذ نتیجه ب...


آخرین تغییر : 11/16/2017 - 18:57

مدارک مورد نیاز برای تاسیس موسسه فرهنگی هنری چند منظوره

مدارک مورد نیاز برای تاسیس موسسه فرهنگی هنری چند منظوره در راستای اصل کاهش تصدی گری دولت در امور و تقویت بخش خصوصی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز از این قاعده مستثناء نبوده و با افزایش کمی صدور مجوز فعالیت موسسات فرهنگی هنری تک و چندمنظوره گامی اساسی را در این زمینه برداشته و از آنان به عنوان بازوان اجرایی خود در سطح اجتماع استفاده بهینه می نماید. این مؤسسات همچنانکه از اسم شان پیداست متولی اجرای بسیاری از امور فرهنگی و هنری از جمله همایش ها،...


آخرین تغییر : 11/14/2017 - 17:24