امتیاز : 5 (2 رای)
ثبت شرکت نسبی

برای ثبت شرکت های نسبی ابتدا باید با معنی قانونی آن آشنا شد.

شرکت نسبی چیست؟

طبق ماده ۱۸۶۳ قانون تجارت، شرکت نسبی به آن دسته از شرکت ها گفته می شود که برای امور تجاری، با نام مخصوص میان حداقل دو نفر تشکیل می شود که مسئولیت هر کدام از شریک ها با اندازه سرمایه ای است که در شرکت به اشتراک گذاشته اند. ثبت شرکت نسبی و تضامنی بسیار شبیه به هم هستند ولی دارای تفاوت های بسیار کوچکی نیز می باشند. به عنوان مثال، در یک شرکت تضامنی، شرکا در مقابل طلبکاران متضامناً مسئول پرداخت قرض ها دین های شرکت هستند، در صورتی که در یک شرکت نسبی، طبق ماده ۱۸۶، اگر دارایی شرکت برای بدهی های شرکت کافی نباشد، هر کدام از شریک ها فقط به اندازه آورده خود در شرکت نسبی، مسئول پرداخت قروض می باشد.ثبت شرکت نسبی

به طور مثال در ثبت شرکت نسبی که با ۴ نفر عضو ثبت می شود ممکن است سرمایه ها بدین شکل باشد که نفر اول یک دوم سرمایه شرکت نسبی را پرداخت کرده باشد و نفر دوم یک چهارم سرمایه شرکت نسبی را پرداخت کرده باشد و نفر سوم و چهارم به شکل مساوی هر کدام یک چهارم سرمایه را پرداخت کرده باشند، که در این حالت بدهی های شرکت نسبت به باقیمانده طلب پس از استهالاک سرمایه آن بیشتر باشد، مسئولیت هر کدام ار شرکا در این شرکت با هم فرق می کند. یعنی شریک اول یک دوم بدهی ها، شریک دوم یک چهارم بدهی ها و شریک سوم و چهارم نیز به شکل مساوی هر کدام یک چهارم مسئولیت پرداخت بدهی ها و دیون را برعهده دارند. مسئولیت شرکا در شرکت های نسبی بدین ترتیب است که چون در شرکت های نسبی، مسئولیت هرکدام از شریک ها در مقابل اشخاص ثالث، فقط به اندازه نسبت سرمایه ای است که در شرکت گذاشته اند، یک مشکل به وجود می آید و آن اینکه قانون تعیین نکرده است که آیا شرکا می توانند در مقابل اشخاص ثالث برخلاف ماده ۱۸۳ و ۱۸۶ قانون تجارت عمل نمایند یا نه. برای درک بیشتر این مساله به شرکت های تضامنی اشاره می کنیم که طبق قانون، اگر دارایی شرکت برای پرداخت بدهی های شرکت کافی نباشد، هر کدام از شرکا مسئول پرداخت تمام قروض شرکت را دارند و اگر هر قراری برخلاف این بند بین شرکا باشد، خود به خود باطل می شود. ولی همچین ماده ای در قانون برای شرکت های نسبی گذاشته نشده است. حال این مساله مطرح می شود که آیا شرکا در یک شرکت نسبی می توانند مسئولیت خود را به شکلی غیر از آنچه که در ماده ۱۸۳ است، مشخص نماید یا خیر؟ برای پاسخ به این سوال می توان به ماده ۱۱۹ قانون تجارت اشاره کرد که بسیار شبیه به ماده ۱۸۵ قانون تجارت می باشد. در حقیقت قانونی که برای شرکت های تضامنی صدق می کند، برای شرکت های نسبی اعمال نمی شود. در ماده ۱۸۵ قانون تجارت چنین مقرر شده است که : ” در یک شرکت تضامنی منافع به نسبت سهم الشرکه میان شرکا تقسیم می گردد، مگر اینکه شرکت نامه غیر از این ترتیب مقرر کرده باشد.” این قانون را نمی توان در مورد شرکت های نسبی استفاده کرد و اگر شرکا مقرر کرده باشند که مسئولیت یکی از شرکا در مقابل ضرر و زیان، نسبتی کمتر از سهم الشرکه وی و یا محدود به سرمایه او در شرکت باشد، چنین شرطی باطل می باشد.

نام گذاری شرکت نسبی

نام گذاری در ثبت شرکت نسبی دارای قاعده و قانونی خاص است که به طور کامل در ماده ۱۸۴ قانون تجارت شرح داده شده است. ” در اسم شرکت نسبی، ذکر حداقل نام یک نفر از شرکا الزامی می باشد. اگر اسم شرکت شامل نام شرکا نباشد، بعد از اسم شریک یا شریک هایی که ذکر شده است، عباراتی مانند “شرکا” و یا “برادران” الزامی می باشد.  بنابراین در نام شرکت نسبی باید نام تمامی شرکا باشد یا عباراتی مانند ” و شرکا” یا ” وبرادران ” یا ” و پسران ” و … می توانید استفاده نمایید. علاوه بر این باید کلمه ” شرکت نسبی ” در پایان نام شرکت حتما قید شود تا هر شخصی با دیدن نام این شرکت متوجه نوع شرکت که شرکت نسبی می باشد شود، و نوع مسئولیت شرکت را بداند.

ثبت شرکت نسبی

برای ثبت شرکت نسبی باید ابتدا شرکتنامه را تنظیم کرد و سپس آن را امضا نمود و در مرحله آخر تمام سرمایه را پرداخت نمود. اگر به هر دلیلی سرمایه شرکت به طور کامل پرداخت نشود، شرکت نسبی قابل ثبت نمی باشد. سهم هر کدام از شریک ها می تواند نقدی یا غیر نقدی باشد. سهم نقدی حتما باید در ابتدای ثبت شرکت، پرداخت گردد و سرمایه غیر نقدی نیز باید با رضایت تمامی شرکا در زمانی دیگر تسلیم گردد.

اداره شرکت نسبی

بعد از ثبت شرکت نسبی، شرکت توسط مدیر اداره می شود که می تواند مدیر از میان شرکا انتخاب شود یا خارج از شرکت باشد. تعداد مدیر برای شرکت نسبی حداقل یک نفر است بنابراین می توان چند مدیر نیز برای این مورد انتخاب نمود. مسئولیت مدیر یا مدیران در مقابل شرکا همان مسئولیت وکیل در مقابل موکل است. تمامی اختیارات و محدودیت های مدیر شرکت نسبی در اساسنامه به طور کامل قید می گردد. اگر مدیر خارج از اختیارات خود، اقداماتی انجام دهد که باعث ضرر شود، مسئولیت آن با خود شخص مدیر می باشد ولی اگر مدیر در حیطه اختیارات خود اقداماتی را انجام دهد که باعث به وجود آمدن زیان گردد، مدیر هیچگونه مسئولیتی نخواهد داشت. در ثبت شرکت نسبی شخصیت شرکا زمانی موثر می باشد که امور اساسی شرکت به اتفاق آنها انجام گردد.  هیچ کدام از شرکا نمی تواند سهم خود را به دیگری بدون رضایت دیگر شرکا انتقال دهد. طبق ماده ۱۸۸ قانون تجارت، بعد از انتقال سهم الشرکه، هر شخصی که به عنوان شریک جدید در شرکت نسبی وارد شود، به نسبت سرمایه ای که به شرکت می آورد، مسئولیت پرداخت بدهی ها را دارد. در ضمن شرکا حق رقابت با شرکت نسبی را ندارند و بدون رضایت دیگر شرکا نمی توانند به تجارتی که همنوع تجارت شرکت نسبی است، فعالیت داشته باشد. همچنین شرکا نمی توانند مدیر شرکتی باشند که موضوع آن با نوع تجارت شرکت یکسان باشد. نحوه سود و زیان در شرکت های نسبی بدین شکل می باشد که هر کدام از شرکا به نسبت سرمایه ای که در شرکت دارند، می توانند از سود و زیان بهره مند گردند، مگر این که اساسنامه شرکت نسبی خلاف این مورد تنظیم شده باشد. اگر دارایی شرکت برای پرداخت بدهی ها کافی نبود، شرکا به نسبت سرمایه در مقابل اشخاص ثالث مسئولیت پرداخت دارند، حتی اگرشرکتنامه یا اساسنامه برخلاف این مورد تنظیم شده باشد. پس قراردادهای میان شرکا موثر تر است و برای اشخاص ثالث ممکن است تاثیری نداشته باشد. اگر در نتیجه ضررهای وارد شده به شرکت، سرمایه شرکت کاهش بیابد، تا زمانی که این کمبود سرمایه جبران نگردد، هیچ سودی به شرکا تعلق نمی گیرد و در حقیقت پرداخت سود در این حالت ممنوع است. اگر شرکت نسبی دارای طلبکار بود، تا زمانی که شرکت هنوز دایر است و منحل نشده است، مطالبه بدهی ها باید از خود شرکت انجام گیرد. اما اگر شرکت نسبی منحل شده بود، طلبکاران می توانند به هر کدام از شرکا به نسبت سرمایه ای که در شرکت دارند، مراجعه نمایند. در صورتی که شرکا به طلبکاران شرکت بدهکار باشند و یا بدهکاران شرکت طلبی از شرکا داشته باشند، تا زمانی که شرکت دایر است و هنوز منحل نشده است، نمی توانند به تهاتر استناد نمایند. برای کسب اطلاعات بیشتر در زمینه ثبت شرکت و ثبت برند با کارشناسان ثبت پارسه با شماره تلفن
9-02188205497
به رایگان مشاوره کنید.

موفق و پیروز باشید

امتیاز کاربران
5 5 2
مطالب مرتبط :

ثبت شرکت آنلاین در سایت اداره ثبت شرکت ها

ثبت شرکت آنلاین ثبت شرکت آنلاین در سایت اداره ثبت شرکت ها: امروزه روش های سنتی تبدیل به روش های مدرن و با استفاده از تکنولوژی های روز شده است. در امور اداری نیز، تقریبا اکثر ادارات و سازمانها، سایت هایی را راه اندازی کرده اند تا متقاضیان به راحتی بتوانند امور خود را انجام دهند. یکی از محاسن این کار کاهش مراجعه متقاضیان به سازمان ها و صرفه جویی در وقت و جلوگیری از ترافیک شهری می باشد، زیرا در این صورت متقاضیان می توانند به شکل کاملا غیر حضوری در...


آخرین تغییر : 11/16/2017 - 20:26

ثبت شرکت دانش بنیان

ثبت شرکت دانش بنیان برای معرفی هرچه بهتر و آشانایی با مفهموم اصلی ثبت شرکت دانش بنیان می بایست به تشریح هرچه بهتر اهداف ثبت شرکت دانش بنیان پرداخت، شرکت دانش بنیان با هدف افزایش علم، ثروت، توسعه اقتصادی دانش محور و استفاده بهینه از ظرفیت های دانشگاه ها و موسسه های میباشد، ثبت شرکت در این حوزه ثمرات بسیاری را برای صاحبان شرکت به همراه دارد زبرا در ثبت دیگر شرکت ها صرفا به بحث درآمد زایی توجه می شود ولی باید به این مهم توجه کرد که ثبت شرکت دانش...


آخرین تغییر : 11/25/2017 - 18:56

تاسیس شرکت در کنیا

تاسیس شرکت در کنیا شامل مراحل زیر است: انتخاب نام برای شرکت و ارائه آن به اداره ثبت شرکتها در کنیا. هزینه ای در حدود ۳۰۰ شیلینگ دارد. که پس از نهایتا دو روز از آن سازمان جواب خواهید گرفت. جهت ثبت دارایی های شرکت و سرمایه اولیه هم که نیاز به تائید اداره مالیات کنیا دارد. حدودا مبلغ ۲۰۰۵ شیلینگ لازم است. پرداخت هزینه های ثبت و مهر مالیاتی در بانک. تکمیل فرم پذیرش ۲۰۸ در یک دفتر ثبت اسناد رسمی.(حدودا ۲۰۰ شیلینگ) تنظیم سند توسط اداره ثبت دفتر دادستا...


آخرین تغییر : 11/14/2017 - 17:35

ثبت شرکت طراحی سایت

اشخاصی که تصمیم بر فعالیت در صنعت فناوری اطلاعات (IT) و یا قصد ثبت شرکت تخصصی طراحی سایت را دارند، نیاز به کسب اطلاعات در این حوزه را احساس می کنند، ثبت شرکت طراحی سایت در قالب شرکت با مسئولیت محدود که یکی از متداول ترین انواع ثبت شرکت ها می باشد؛ انجام پذیر است، موسسه حقوقی پارسه با سابقه ای درخشان در حوزه ثبت شرکت ها آماده ارائه خدمات با کیفیت ثبت شرکت به همه متقاضیان محترم ثبت شرکت ها است، لذا از همه عزیزان خواهشمندیم جهت دریافت مشاوره حقوقی ر...


آخرین تغییر : 01/30/2018 - 21:19

ثبت شرکت خارجی در ایران،‌قوانین و محدودیت ها

ثبت شرکت خارجی در داخل کشور ایران موجب رشد و توسعه می گردد. همین امر موجب شده است که در قانون تجارت ایران، از ورود سرمایه های خارجی استقبال شود. بر طبق  قانون ثبت شرکت در ایرانها، همه شرکت ها برای برای داشتن شخصیت حقوقی شرکت خارجی، الزاما می بایست در  ابتدا ثبت شوند. البته قبلا باید در کشور خود ثبت قانونی شده باشند. در برخی از کشورها مانند آنگلوساکسون، شرکت هایی که شبیه به شرکت سهامی در ایران می باشند به نام limited companies می باشند و در انگلست...


آخرین تغییر : 11/26/2017 - 21:14

مراحل ثبت شرکت در ارمنستان

۱- مراجعه به اداره اویر (OVIR ) ، داشتن رویداد یک ساله ۲- تنظیم محضری قرارداد اجاره محل حقوقی ثبت شرکت ۳- مراجعه به اداره رجیستر ( Register ) و ثبت نام شرکت و تنظیم اساسنامه ۴- مراجعه به اداره مالیات محل انجام کار با اجاره نامه محل کار و اساسنامه شرکت جهت دریافت کد و مجوز تهیه مهر شرکت ۵- مراجعه به محل تهیه مهر شرکت ها ۶- ثبت در اداره بازنشستگی ۷- تهیه کاسا و پلمب کردن در اداره مالیات ۸- مراجعه به بانک و ایجاد حساب بانکی و تاییدیه امضاء کارت بانک...


آخرین تغییر : 11/12/2017 - 22:29

مدارک مراحل و هزینه ثبت شرکت دانش بنیان

۱-۱٫مراحل ثبت نام شرکتها برای دانش بنیان شدن چیست؟ پاسخ: در ابتدا شرکت می بایست به سایت دانش بنیان مراجعه کرده و پس از مطالعه آئین نامه ها و قوانین و در صورت دارا بودن شرایط مندرج در آئین نامه در قسمت «مصوبات کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت ها و موسسات دانش بنیان و نظارت بر اجرا»، در سامانه ارزیابی شرکتها و موسسات دانش بنی در قسمت ثبت نام نمایند. ۱-۲٫ برای تاسیس یک شرکت یا موسسه دانش بنیان، چه باید کرد؟ پاسخ: شرکتها و موسسات باید بصورت ع...


آخرین تغییر : 11/12/2017 - 22:51

ثبت شرکت در دبی

امروزه افراد بسیاری برای فراهم سازی شرایط اقتصادی بهتر اقدام به ثبت شرکت در خارج از کشور می نمایند، ثبت شرکت فرآیندی برای شروع کسب و کار اقتصادی برای اشخاص حقیقی و حقوقی بشمار می آید، موسسه حقوقی پارسه متخصص در انجام امور ثبت شرکت در ایران و خارج از کشور همواره توانسته رضایتمندی کامل متقاضیان ثبت شرکت را فراهم کرده و همچنین کلیه خدمات ثبت شرکت را بصورت به روز و با کیفیت چشمگیر ارائه نماید، متقاضیان ثبت شرکت میتوانند با شماره گیری تلفن 02122883230...


آخرین تغییر : 12/18/2017 - 19:18

ثبت شرکت محیط زیست

ثبت شرکت در حوزه های مختلف بنا بر تصمیم موسسین آن امکان پذیر است، اشخاص حقیقی و حقوقی جهت نزدیک تر شدن به تحقق اهداف مد نظر خود اقدام به ثبت شرکت می نمایند، موسسه حقوقی پارسه با تجربه ای درخشان در حوزه ثبت شرکت ها از همه متقاضیان ثبت شرکت دعوت به عمل می آورد، جهت انجام کلیه امور ثبت شرکت ها و همچنین دریافت مشاوره رایگان حقوقی و کسب اطلاعات در حوزه ثبت شرکت با شماره 02122883230 تماس حاصل فرمایند. علوم زیست محیطی به مطالعه ی تعاملات بین زندگی و اجز...


آخرین تغییر : 01/21/2018 - 21:13

ثبت شرکت ساختمانی

ثبت شرکت اولین گام برای شروع فعالیت اقتصادی در کلیه حوزه ها بشمار می رود، اشخاصی که اقدام به ثبت شرکت ساختمانی می نمایند در نظر دارند که با ثبت شرکت در پروژه های ساخت ساختمان ها، ابنیه و اسکلت ساختمانی و فعالیت های دیگری نظیر عملیات های مرتبط با موضوع ساختمان و نظارت و اجرایی کردن آن ها فعالیت داشته باشند، موسسه حقوقی پارسه با بیش از دو دهه تجربه در عرصه ثبت شرکت ها از همه متقاضیان گرامی ثبت شرکت دعوت به عمل می آورد، جهت انجام امور ثبت شرکت و کسب...


آخرین تغییر : 01/22/2018 - 21:53

ثبت شرکت عمرانی و راهسازی

از موضوعات پر طرفدار و جذاب در حوزه ثبت شرکت و سرمایه گذاری، موضوع ثبت شرکت عمران و راهسازی است، که همزمان با گسترش و توسعه شهرها در ایران بر اهمیت آن افزوده می شود، متقاضیان ثبت شرکت می توانند جهت انجام امور ثبت شرکت خود و دریافت مشاوره رایگان حقوقی با تماس با شماره تلفن 02122883230 با کارشناسان مجرب ثبت شرکت پارسه در ارتباط باشند. طراحی، اجرا،محاسبه، نظارت، مشاوره پروژه های عمرانی اعم از سنگی، آجری،فلزی و بتنی، فعالیت در زمینه ساخت و احداث شهر...


آخرین تغییر : 01/17/2018 - 23:56

ثبت شرکت نسبی

برای ثبت شرکت های نسبی ابتدا باید با معنی قانونی آن آشنا شد. شرکت نسبی چیست؟ طبق ماده ۱۸۶۳ قانون تجارت، شرکت نسبی به آن دسته از شرکت ها گفته می شود که برای امور تجاری، با نام مخصوص میان حداقل دو نفر تشکیل می شود که مسئولیت هر کدام از شریک ها با اندازه سرمایه ای است که در شرکت به اشتراک گذاشته اند. ثبت شرکت نسبی و تضامنی بسیار شبیه به هم هستند ولی دارای تفاوت های بسیار کوچکی نیز می باشند. به عنوان مثال، در یک شرکت تضامنی، شرکا در مقابل طلبکاران مت...


آخرین تغییر : 11/16/2017 - 20:48