رای ثبت نشده !
مدارک مورد نیاز جهت ثبت انواع شرکت

مدارک جهت ثبت شرکتهای با مسئولیت محدود

۱-دو نسخه شرکتنامه تکمیل شده

۲-دو نسخه تقاضنامه تکمیل شده

۳-دو نسخه اساسنامه تکمیل شده

۴-تکمیل فرم تعین نام به ترتیب اولویت نام های پیشنهادی و همچنین فیش واریزی

۵-اصل مجوز فعالیت از مراجع ذیربط در مواردی ثبت موضوع نیاز به مجوز داشته باشد

۶-تصویر برابر با اصل مدارک احراز هویت کلیه شرکاء، مدیران و هیأت نظار(درمواردی که تعداد شرکاء بیش از ۱۲ نفر باشند)

۷- اصل گواهی عدم سوءپیشینه جهت اعضاء هیأت مدیره، مدیرعامل

۸-دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین

۹- دو نسخه صورتجلسه هیأت مدیره

۱۰- اصل وکالتنامه وکیل دادگستری در صورتی که ثبت شرکت توسط وکیل صورت پذیرد.

مهر ثبت,ثبت شرکت مسولیت محدود,ثبت شرکت

مدارک جهت ثبت شرکتهای سهامی خاص

۱-دو نسخه اظهارنامه تکمیل شده

۲-دو نسخه اساسنامه تکمیل شده

۳-تکمیل فرم تعین نام به ترتیب اولویت نام های پیشنهادی و همچنین فیش واریزی

۴-اصل گواهی بانکی مبنی بر پرداخت سرمایه تعهدی(حداقل ۳۵% سرمایه) همراه با فیش واریزی

۵-اصل مجوز فعالیت از مراجع ذیربط در مواردی ثبت موضوع نیاز به مجوز داشته باشد

۶-تصویر برابربا اصل مدارک احراز هویت سهامدران، مدیران و بازرسان

۷-اصل گواهی عدم سوءپیشینه جهت اعضاء هیأت مدیره، مدیرعامل و بازرسان

۸-دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین

۹-دو نسخه صورتجلسه هیأت مدیره تکمیل شده

۱۰-اصل وکالتنامه وکیل دادگستری در صورتی که ثبت شرکت توسط وکیل صورت پذیرد.

مهر ثبت,ثبت شرکت سهامی خاص,ثبت شرکت

مدارک جهت ثبت شرکتهای سهامی عام

مرحله اول: (مرحله تشکیل و تحصیل اجازه پذیره نویسی )

۱-دو نسخه طرح اعلامیه پذیره نویسی که بایستی به امضاء کلیه موسسین رسیده باشد

۲-دو نسخه اظهارنامه تکمیل شده

۳-دو نسخه طرح اساسنامه تکمیل شده

۴-تصویر برابربا اصل مدارک احراز هویت موسسین

۵-اصل گواهی بانکی مبنی بر پرداخت سرمایه (حداقل ۳۵% از ۲۰% سرمایه تعهد شده)

۶-اصل مجوز فعالیت از مراجع ذیربط در مواردی ثبت موضوع نیاز به مجوز داشته باشد

۷-اصل مجوز اولیه از سازمان بورسو اوراق بهادار

۸-تکمیل فرم تعین نام به ترتیب اولویت نام های پیشنهادی و همچنین فیش واریزی مربوطه

مرحله دوم: (مرحله ایجاد و ثبت شرکتهای سهامی عام)

۱-دو نسخه اساسنامه که به تصویب مجمع عمومی موسس رسیده باشد.

۲-دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین متضمن تصویب اساسنامه ،تعین اعضاء هیئت مدیره ،انتخاب بازرسان و روزنامه های کثیرالانتشار

۳-دو نسخه صورتجلسه هیات مدیره

۴-اصل گواهی بانکی مبنی بر پرداخت حداقل ۳۵% سرمایه شرکت (در صورتیکه قسمتی از سرمایه موسسین بصورت غیر نقدی باشد، ارائه اصل گواهی کارشناس رسمی دادگستری الزامی است)

۵-اصل مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار (مجوز ثانویه)

مهر ثبت,ثبت شرکت سهامی عام,ثبت شرکت

مدارک جهت ثبت شرکتهای تضامنی

۱-دو نسخه شرکتنامه تکمیل شده

۲-دو نسخه تقاضنامه تکمیل شده

۳-دو نسخه اساسنامه تکمیل شده

۴-تکمیل فرم تعین نام به ترتیب اولویت نام های پیشنهادی و همچنین فیش واریزی

۵-اصل مجوز فعالیت از مراجع ذیربط در مواردی ثبت موضوع نیاز به مجوز داشته باشد

۶-تصویر برابربا اصل مدارک احراز هویت کلیه شرکاء، مدیران و هیأت نظار(درمواردی که تعداد شرکاء بیش از ۱۲ نفر باشند)

۷-اصل گواهی عدم سوءپیشینه جهت اعضاء هیأت مدیره، مدیرعامل

۸- دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین

۹-دو نسخه صورتجلسه هیأت مدیره

۱۰-اصل وکالتنامه وکیل دادگستری در صورتی که ثبت شرکت توسط وکیل صورت پذیرد.

مهر ثبت,ثبت شرکت تضامنی,ثبت شرکت

مدارک جهت ثبت شرکتهای نسبی

۱-دو نسخه شرکتنامه تکمیل شده

۲-دو نسخه تقاضنامه تکمیل شده

۳-دو نسخه اساسنامه تکمیل شده

۴-تکمیل فرم تعین نام به ترتیب اولویت نام های پیشنهادی و همچنین فیش واریزی

۵-اصل مجوز فعالیت از مراجع ذیربط در مواردی ثبت موضوع نیاز به مجوز داشته باشد

۶-تصویر برابربا اصل مدارک احراز هویت کلیه شرکاء، مدیران و هیأت نظار(درمواردی که تعداد شرکاء بیش از ۱۲ نفر باشند)

۷- اصل گواهی عدم سوءپیشینه جهت اعضاء هیأت مدیره، مدیرعامل

۸- دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین

۹-دو نسخه صورتجلسه هیأت مدیره

۱۰- اصل وکالتنامه وکیل دادگستری در صورتی که ثبت شرکت توسط وکیل صورت پذیرد.

مهر ثبت,ثبت شرکت نسبی,ثبت شرکت

مدارک جهت ثبت موسسات غیرتجاری

۱-دو نسخه تقاضنامه تکمیل شده

۲-دو نسخه اساسنامه تکمیل شده

۳-تکمیل فرم تعین نام به ترتیب اولویت نام های پیشنهادی

۴-اصل مجوز فعالیت از مراجع ذیربط در مواردی ثبت موضوع نیاز به مجوز داشته باشد

۵-تصویر برابربا اصل مدارک احراز هویت موسسین و مدیران

۶-دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین

۷-دو نسخه صورتجلسه هیأت مدیره یا رکن اداره کنده

۸-اصل وکالتنامه وکیل دادگستری در صورتی که ثبت شرکت توسط وکیل صورت پذیرد.

مهر ثبت,ثبت موسسه غیر تجاری,ثبت شرکت

مدارک جهت ثبت شرکتهای تعاونی

۱-سه نسخه اساسنامه ممهور به مهر داره تعاون مربوطه

۲-دو نسخه صورتجلسه اولین مجمع عمومی

۳-دو نسخه صورتجلسه هیأت مدیره

۴-دو نسخه تقاضنامه تعاونی

۵-دو نسخه شرکتنامه تعاونی

۶-تکمیل فرم تعین نام به ترتیب اولویت نام های پیشنهادی

۷-اصل گواهی بانکی مبنی بر پرداخت سرمایه تعهدی(حداقل ۳۵% سرمایه)

۸-اصل مجوز از اداره تعاون مربوطه

۹-تصویر برابربا اصل مدارک احراز اعضاء هیأت مدیره(شناسنامه و کارت ملی)

مهر ثبت,ثبت شرکت تعاونی,ثبت شرکت

امتیاز کاربران
5 5 0
پرسش از کاربران در رابطه با مطلب :
مدارک مورد نیاز جهت ثبت انواع شرکت

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
حروف موجود در تصویر را وارد نمایید.
مطالب مرتبط :