اخذ رتبه های پیمانکاری


پیمانکاران بر اساس توان و یا پایه برای بر حسب توان یا پایه برای اخذ رتبه های پیمانکاری به چند گروه دسته بندی میشوند:
گروه اول: پیمانکاران حقیقی و اشخاص حقوقی بخش خصوصی ایرانی که ۱۰۰ % سهم الشرکه یا سهام آنها متعلق به اشخاص حقیقی ایرانی باشد.
گروه دوم: پیمانکارانی که ۱۰۰ % مالکیت سهم الشرکه یا سهام آنها متعلق به دولت، شهرداری ها، موسسات یا نهادها و ارگان های انقلاب اسلامی یا دیگر موسسات عمومی باشد. شرکت های دولتی که با اجازه ی قانون تشکیل می شوند، نوع دو محسوب می شوند.
گروه سوم: گروه های مشارکت و سایر پیمانکارانی که حائز شرایط گروه اول و دوم نباشند، گروه سوم محسوب می شوند. شرکت هایی که 100% سهام آنها متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی گروه اول باشد، نوع یک محسوب می شوند. سایر اشخاص حقوقی عمومی (نظیر دولت، سازمان های دولتی، شهرداری ها، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و …) از نظر این آیین نامه پیمانکار محسوب نمی شوند.
پیمانکاران نیز بر اساس معیارهای صلاحیت در پنج پایه طبقه بندی میشوند:
الف- پیمانکاران پایه یک
ب- پیمانکاران پایه دو
پ- پیمانکاران پایه سه
ت- پیمانکاران پایه چهار
ث- پیمانکاران پایه پنج
معیارهای صلاحیت: معیارهای تشخیص صلاحیت پیمانکاران عبارت است از:
الف- ارزشیابی
ب- تخصص و تجربه
پ- توان مالی
لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر و دریافت مشاوره رایگان جهت اخذ رتبه های پیمانکاری ، با همکاران تماس حاصل نمایید.

ارسال دیدگاه

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.