مدیران موظف و غیر موظف در شرکتهای سهامی خاص

مدیران موظف و غیر موظف در شرکتهای سهامی خاص

به موجب صدر ماده ١٣۴ لایحه الحاقی ((مجمع عمومی صاحبان سهام می تواند با توجه به ساعات حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره در جلسات هیئت مزبور پرداخت مبلغی را به طور مقطوع بابت حق حضور آنها در جلسات بابت حق حضور آنها در جلسات تعیین نماید. مجمع عمومی این مبلغ را با توجه به تعداد ساعات و اوقاتی که هر عضو هیئت مدیره در جلسات هیئت حضور داشته است تعیین خواهد کرد…)). بنابراین به ساعات غیبت هر یک از مدیران غیر موظف حق حضور مزبور تعلق نخواهد گرفت. به طوری که ملاحظه می گردد حق حضور جلسات هیئت مدیره فقط به مدیران غیر موظف شرکت پرداخت می شود. حق حضور مذکور جزء هزینه های عمومی شرکت منظور می گردد. به موجب ماده ١٣۴(ل.ا.ق.ت) می توان درصدی از سودخالص سالانه شرکت را به عنوان پاداش برای اعضای هیئت مدیره اعم از موظف...

مراحل تجدید علامت تجاری

مراحل تجدید علامت تجاری

علامت ثبت شده در ظرف مدت ده سال تمام شمسی از تاریخ صدور تصدیق ثبت دارای اعتبار قانونی می باشد و صاحب علامت در صورت تمایل به ادامه استفاده از علامت ثبت شده حداکثر ظرف ۶ ماه پس از اتمام ده سال اعتبار قانونی می تواند تقاضای تجدید علامت تجارتی را نماید در غیر این صورت علامت مذکور ابطال و از حمایت قانونی بهره مند نخواهد بود. ثبت برند – نام و علامت تجاری – مهر ثبت ذیلا روش تجدید علامت تجارتی بیان می شود: ۱- متقاضی تقاضانامه ای بشرح نمونه پیوستی و اظهارنامه ثبت علامت تجارتی تکمیل شده مربوط به تجدید علامت به انضمام گواهی تجدید ثبت علامت خریداری شد از دایره فروش اوراق بهادار را به مسئول اداره مالکیت صنعتی تسلیم نماید. ۲- مسئول اداره دستور ثبت تقاضا در دفتر اندیکاتور را صادر و مدارک ابرازی را جهت ضمیم...

اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود

اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود

ماده ١: نام ونوع شرکت : شرکت ………………………… با مسئولیت محدود ماده ٢: موضوع شرکت: ………………. ماده ٣: مرکز اصلی شرکت: ………………….. هیات مدیره می تواند تصویب نماید مرکز اصلی شرکت را به هرکجا که صلاح و مصلحت بداند منتقل و یا شعبی را تاسیس و صورتجلسه را جهت ثبت به اداره ثبت شرکتهای تقدیم نماید. ماده ۴: سرمایه شرکت: ……………… ماده ۵: مدت شرکت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود ماده۶: تابعیت شرکت : تابعیت شرکت ایرانی است. ماده ٧: هیچیک از شرکا حق انتقال سهم الشرکه خود را به غیر ندارند مگر با رضایت و و موافقت دارندگان سه چهارم سرمایه شرکت که دارای اکثریت عددی نیز باشند و انتقال سهم الشرکه بعمل نخواهد آمد مگر به موجب سند رسمی ماده ٨: مجمع عمومی عادی شرکت در ظرف مدت چهارماه اول هر سال پس از انقضای سال مالی شرکت تشکیل و...

اساسنامه شرکت سهامی خاص

اساسنامه شرکت سهامی خاص

شرکت …………………………… اساسنامه سهامی خاص مشتمل بر : (۶۳) ماده و ۱۶ تبصره و نه بخش شامل : بخش اول : کلیات و مشخصات شرکت بخش دوم : سرمایه و سهام بخش سوم : تغییرات در سرمایه بخش چهارم : مجامع عمومی بخش پنجم : هیئت مدیره بخش ششم : بازرسین بخش هفتم : محاسبات سالیانه و سود و زیان بخش هشتم : انحلال شرکت بخش نهم : متفرقه به نام خدا بخش اول ماده ۱) نام شرکت : نام شرکت عبارت است از شرکت ( سهامی خاص ) ماده ۲ ) موضوع شرکت : ………………………………………………………………………………………………………… ماده ۳) مدت شرکت : مدت شرکت از تاریخ ثبت به مدت نامحدود تعیین شده است. ماده ۴) مرکز اصلی شرکت و شعب آن مرکز اصلی شرکت : ………………………………………………………………………………………………………… ایجاد شعبه یا دفتر نمایندگی و نیز انتقال مرکز اصلی به هر نقطه دیگر در ایران منوط به تصم...

اساسنامه موسسه غیرتجاری

اساسنامه موسسه غیرتجاری

ماده ١: نام ونوع موسسه:………………….. ماده ٢: موضوع موسسه: ……………………………. ماده ٣: مرکز اصلی موسسه: ………………………….. ماده ۴: سرمایه موسسه: ماده ۵: مدت موسسه: از تاریخ ……………… بمدت نامحدود ماده ۶: تابعیت موسسه : تابعیت ایرانی است . ماده ٧: هیچ یک از شرکا حق انتقال سهم الشرکه خود را بغیر ندارند مگر با رضایت و موافقت دارندگان سه چهارم سرمایه موسسه که دارای اکثریت عددی نیز باشند و انتقال سهم الشرکه بعمل نخواهد آمد مگر بموجب سند رسمی . ماده ٨: مجمع عمومی عادی موسسه در ظرف مدت چهارماه اول هر سال پس از انقضای سال مالی موسسه تشکیل ولی ممکن است بنابه دعوت هریک از اعضای هیات مدیره یا شرکا بطور فوق العاده تشکیل گردد. ماده ٩: دعوت هر یک از جلسات مجامع عمومی توسط هر یک از اعضای هیات مدیره مدیرعامل یا شرکا بوسیله دعوت...

اساسنامه شرکت سهامی عام

اساسنامه شرکت سهامی عام

ماده١) تشکیل شرکت بین دارندگان سهامی که طبق مقررات اساسنامه حاضر بوجود آمده یا بعدا بوجود آید با رعایت قوانین جاریه و مقررات اساسنامه حاضر شرکتی بنام ( شرکت سهامی عام) که در موارد بعدی بطور اختصار شرکت نامیده می شود تشکیل می گردد. ماده٢) نام شرکت نام شرکت عبارت است از ………………………… شرکت سهامی عام ماده٣) موضوع شرکت سرمایه گذاری و مشارکت در سایر شرکتها از طریق تعهد سهام شرکتهای جدید و یا خرید و تعهد سهام شرکتهای موجود. اخذ نمایندگی ایجاد شعبه و اعطای نمایندگی در داخل وخارج از کشور ماده ۴) مدت شرکت شرکت برای مدت نامحدود تشکیل شده است. ماده ۵) مرکز اصلی شرکت و شعب آن مرکز اصلی شرکت در ………………… می باشد تعیین و تغییر نشانی مرکز اصلی شرکت در صورت لزوم بنا به تصویب هیات مدیره صورت خواهد گرفت. ماده۶) سرم...

اساسنامه شرکت تضامنی

اساسنامه شرکت تضامنی

ماده ۱) نام شرکت : شرکت تضامنی ………………………………… ماده ۲) نوع شرکت : شرکت تضامنی ماده ۳) موضوع شرکت : ………… ماده ۴) مرکز اصلی شرکت : ………………………… تبصره : هیئت مدیره می توانند مرکز شرکت را به هرکجا که صلاح بدانند انتقال و یا شعبی را تأسیس نمایند وصورتجلسه را برای ثبت به اداره ثبت شرکت ها تقدیم نماید. ماده ۵) مدت شرکت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود . ماده ۶) سرمایه شرکت : سرمایه شرکت مبلغ …………………….. ریال که تماماً به صورت نقدی پرداخت شده است و سرمایه غیرنقدی که معادل مبلغ ……………….. ریال است طبق ماده ۱۱۸ قانون تجارت تقویم و تسلیم شده است . ماده ۷) تابعیت شرکت : ایران …………………………… ماده ۸) سهم الشرکه شرکاء : …………………………………… ماده ۹) مدیران شرکت : اداره امور شرکت به عهده ……………………………. نفر خواهد بود و مدت مدیریت...

اساسنامه شرکت تعاونی

اساسنامه شرکت تعاونی

ماده ۱: نام و نوع شرکت: شرکت تعاونی………………… که در این اساسنامه به اختصار، «تعاونی» نامیده می شود ماده ۲اهداف تعاونی : ۱- ترویج و تحکیم مشارکت، همکاری و تعاون عمومی ۲- تامین نیازهای مشترک اقتصادی اجتماعی و فرهنگی اعضا و کمک به تحقق عدالت اجتماعی ماده ۳: موضوع فعالیت : …………………………… – اخذ وام قرض الحسنه و سایر تسهیلات اعتباری از منابع بانکی، صندوق تعاون و دیگر موسسات مالی اعتباری و اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر – تودیع وجوه به حساب سپرده بلند مدت و کوتاه مدت در بانجا و یا صندوق تعاون – مشارکت یا اشخاص حقیقی و حقوقی با اولویت تعاونیها -سرمایه گذاری و خرید سهام اتحادیه تعاوین مربوطه و یا سایر شرکتها و موسسات عمومی، تعاونی و یا خصوصی – مشارکت دادن اعضا و حصوصا مدیران تعاونی در دوره های آموزشی تحصص برای...

ثبت شعبه یا نمایندگی خارجی – شرکت خارجی

ثبت شعبه یا نمایندگی خارجی – شرکت خارجی

روش و مراحل ثبت شعبه یا ثبت نمایندگی – شرکت خارجی نماینده یا وکیل قانونی شرکت خارجی برای ثبت شعبه یا ثبت نمایندگی خارجی شرکت خارجی (ثبت نمایندگی خارجی) پس از تهیه مدارک مربوطه بنحو ذیل اقدام نماید: ۱- با در دست داشتن اسناد و مدارک به شرکت مهر ثبت (جهت ثبت نمایندگی خارجی) مراجعه و نام شرکت خارجی توسط مسئول تعیین نام در صورت رعایت کلیه موارد مرتبط با راهنمای تعیین نام مورد تائید قرار می گیرد. تذکر: توجه شود که نام اخذ شده عین نام کامل شرکت خارجی با قید شعبه یا نمایندگی باشد و از ترجمه نام یا اختصار آن اکیدا خودداری گردد. ۲- پس از تعیین نام مدارک تکمیلی به واحد پذیرش تاسیس اداره ثبت شرکت ها تحویل می گردد تا نسبت به ورود اطلاعات در سیستم مکانیزه اقدام گردد. ۳- در واحد پذیرش اداره ثبت شرکتها رسید...

ثبت شرکت رایگان, ثبت شرکت ارزان

ثبت شرکت رایگان, ثبت شرکت ارزان

هزینه های واقعی ثبت شرکت اگر بخواهیم شرکتی را رایگان یا ارزان ثبت نماییم، باید بگوییم هیچ ارزانی بی دلیل نیست. به طور کلی اگر مراحل ثبت شرکت را مورد بررسی قرار دهیم، به این نتیجه خواهیم رسید که هزینه های واریزی به علاوه سرمایه اولیه ثبت یک شرکت هزینه آنچنانی ندارد. اما این فقط یک سری هزینه های مربوط به واریزی های رسمی ثبت یک شرکت می باشد. هزینه های ثبت شرکت سهامی خاص و مسئولیت محدود : حق الثبت و حق الدرج ثبت شرکت سهامی خاص به علاوه حق وکالت وکیل پرونده ثبت شرکت در اداره ثبت شرکت ها ۷۰۰ هزار تومان است. ولی انجام دقیق و کیفیت ثبت، هر یک هزینه های متفاوتی دارد که به عنوان دستمزد موسسات ثبت شرکت ( مانند مهر ثبت) محسوب می شود. هزینه های فوق برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود ۶۰۰ هزار تومان است ثبت شر...

مزایای ثبت جهانی علامت تجاری

مزایای ثبت جهانی علامت تجاری

۱-راه هرگونه سوء استفاده از آن را می بندد ۲-ارزش نام و شرکت خود را گاه تا چندین برابر بالا می برید ۳-پس از ثبت، با قرار دادن علامت مخصوص ® بالای نام تجاری خود، اعتبار بین المللی به دست می آورید ۴-در بـازاریابی بیـن المـللی و یا مـذاکرات تجاری، طرف های قرارداد ، به شما به عنوان شرکتی با برنامه های بلند مدت و قدمت طولانی نگاه می کنند. ۵-از ربوده شدن و یا سوءاستفاده از طرح و ایده خود جلوگیری می کنید. عـلامت تـجاری از طریق حـصول اطمینان از حقـوق انـحصاری برای شناختن کالاها و خدمات و یا اجازه دادن به دیگران مبنی براستفاده از آن در صورت پرداخت مبلغ،صاحب علامت را محافظت می کند.مدت زمان این حفاظت متفاوت است ولی علامت تجاری قابلیت تمدیدشدن نامحدود توسط پرداخت مبلغ مربوطه را دارد. محافظت علامت تجاری ت...

خرید و فروش نام تجاری

خرید و فروش نام تجاری

خرید و فروش نام تجاری یا همان برند و علامت تجاری امری رایج است که شاید اولین بار باشد که شما با آن برخورد دارید در این مورد شما می توانید به جای طی نمودن فرآیندثبت برند یک خرید برند آماده داشته باشید. متقاضیان خرید و فروش نام تجاری ( خرید و فروش برند تجاری ) گاها با ثبت برندهای متعدد و نام تجاری علاوه بر در اختیار داشتن تعداد زیادی نام تجاری برای محصولات متنوع خود نام های تجاری مازاد خود را بفروش می رسانند. خرید و فروش نام تجاری فرآیند کوتاه و ساده ای دارد و شما می توانید ظرف مدت زمان کمی خرید نام تجاری و یا فروش نام تجاری خود را عملی سازید. خرید برند مراحل خرید و فروش نام تجاری: ۱- استعلام صحت علامت تجاری دفترخانه اسناد رسمی از اداره ثبت علائم تجاری جهت بلامانع بودن ثبت برند و صحت نام تجا...

خدمات ثبت جهانی برند

خدمات ثبت جهانی برند

» خدمات ثبت جهانی علائم تجاری برند / ترید مارک / پتنت ® سرفصل ها: – معرفی علامت تجاری – مدیریت علامت تجاری – ویژگی های یک علامت تجاری خوب – مزایای ثبت جهانی علامت تجاری – علائمی که قابلیت ثبت شدن دارند – دامنه محافظت از علامت تجاری – ارزش سازی علامت تجاری در فضای تجارت ایران – موافقتنامه و پروتکل مادرید معرفی علامت تجاری : علامت تجاری یکی از مهم ترین عناصر بازاریابی و موفقیت یک سازمان می باشد و تصویری است که سازمان یا شرکت شما را با همه ابعادش معرفی می کند و تصویری از آنچه را که هستید یا می خواهید باشید را در ذهن بیننده، مشتریان، مصرف کنندگان و … ایجاد می کند. در واقع علامت تجاری نشانه ای است که شرکت یا سازمان شما را از رقبا متمایز می کند و همچنین معرف کالاها و خدمات ایجاد شده توسط شرکت شما...

برند چیست ؟ آشنایی با قوانین برند

برند چیست ؟ آشنایی با قوانین برند

مهر ثبت :برند مجمو عه ای از تصاویر وعقایدی است که ویژگی های یک تولید کننده اقتصادی را نشان می دهند.به عبارت دیگر,برند به ویژگیهای کلامی و تشریحی و نمادهای منسجمی مانند لوگو و طرح و اسم اشاره داردکه اساس یک شرکت,کالا یا خدمات را به تصویر میکشد برند تصویری نمادین از تمام اطلاعاتی است که مربوط به شرکت, کالا یا خدمات باشد برند معمولا شامل لوگو,نوشته های رنگی, نمادها و علائمی است که میتواند ارزشها عقاید و حتی ویژگیهای کالا یا خدمات را گسترش دهد مهر ثبت, ثبت برند,مراحل ثبت برند,ثبت علامت تجاری, مهر ثبت ماده ۳۰ علائم تجاری:علامت و نام تجاری: الف: علامت یعنی هر نشان قابل رویتی که بتواند کالاها یا خدمات اشخاص حقیقی یا حقوقی را از هم متمایز کند. ب: نام تجاری یعنی اسم یا عنوانی که معرف و مشخص کننده شخص...

دستورالعمل های جدید جهت ثبت و تغییرات شرکت ها

دستورالعمل های جدید جهت ثبت و تغییرات شرکت ها

۱-   طبق بخشنامه ۱۰/۸/۸۹-۱۳۹۷۱۳۱۸۹ تأسیس شرکتها و مؤسسات مراقبتی و حفاظتی نیاز به مجوز ناجا دارد. ۲-   طبق بخشنامه ۱۳/۹/۸۹- ۱۶۰۲۰۱/۸۹ مؤسسات غیر تجاری مشمول بند الف ماده ۰ آئین مذکور در مرجع ثبت شرکتها ۳-    طبق بخشنامه ۱۲/۱۰/۸۹- ۱۸۵۳۳۸/۸۹ مؤسسات قرآنی با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان تبلیغات اسلامی قابل ثبت می باشند. ۴-   طبق بخشنامه ۲/۳/۹۰-۳۹۸۵۲/۹۰ برای تأسیس و تغییرات نهادهای پولی و اعتباری از قبیل بانکها، مؤوسات اعتباری، تعاونی های اعتباری، صندوقهای قرض الحسنه، صرافی ها و شرکتهای و اسپاری (لیزینگ) نیاز به اخذ مجوز از بانک مرکزی می باشد. ۵-   طبق بخشنامه ۱۹/۱۰/۹۰-۱۸۹۷۵۱/۹۰ ارائه گواهی عدم سوء پیشینه کیفری برای مدیران (مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره) و بازرسین شرکتهای تجاری در مرح...

Pages