نتیجه جستجو

  1. قانون تجارت

    ... آنها. ماده ۳ – معاملات ذیل به اعتبار تاجر بودن متعاملین یا یکی از آنها ... را به او بدهد. ‌باب سیزدهم – در اعاده اعتبار ماده ۵۶۱ – هر تاجر ورشکسته ...

    ثبت پارسه - 12/10/2016 - 13:57 - 0 comments

  2. قانون مالیات های مستقیم

    ... بعدی به اداره امور مالیاتی مربوط اعاده خواهد نمود. در صورتی که برای یک متوفی ... انواع خودرو به ازای هر سال به مدت اعتبار مبلغ یک هزارریال ۵ – از کارنامه و ...

    ثبت پارسه - 11/25/2017 - 19:33 - 0 comments