نتیجه جستجو

  1. ثبت شرکت تضامنی و راهنمای ثبت

    ... امتیاز Give ثبت شرکت تضامنی و راهنمای ثبت 1/5 Give ثبت شرکت تضامنی و ... می توانند خارج از اعضای شرکت انتخاب شوند. مدت عمر شرکت تضامنی به شکل ... باید آن را منحل نمود. در حالتی که مجمع عمومی فوق العاده تصمیم به انحلال شرکت ...

    ثبت پارسه - 11/16/2017 - 18:24 - 0 comments

  2. ثبت شرکت تضامنی و راهنمای ثبت

    ... می توانند خارج از اعضای شرکت انتخاب شوند. مدت عمر شرکت تضامنی به شکل ... باید آن را منحل نمود. در حالتی که مجمع عمومی فوق العاده تصمیم به انحلال شرکت ...

    ثبت پارسه - 11/01/2016 - 09:35 - 0 comments