نتیجه جستجو

 1. اخذ رتبه مشاوران

  ... صلاحیت مشاوران از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور صورت می گیرد و ... اخذ رتبه مشاوران، بر اساس نیروی انسانی متخصص، ساختار مدیریتی و امکانات ... سبز، شیلات و آبزیان، کشاورزی و منابع طبیعی و دامپروری) گروه انرژی(با ...

  ثبت پارسه - 11/26/2017 - 22:43 - 0 comments

 2. موضوعات مناسب برای ثبت شرکت های انفورماتیکی

  ... دیجیتالی • ارایه خدمات مشاوره مدیریت و مدیریت طرح در زمینه موضوع فعالیت ... سازمانی و مدیریت تأمین و جذب منابع مالی و سرمایه گذاری داخلی و خارجی و ...

  ثبت پارسه - 10/02/2016 - 11:56 - 0 comments

 3. اخذ رتبه پیمانکاری

  ... (حداقل لیسانس) دررشته کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست یا رشته های مرتبط ... پیمانکاری • عضویت در سازمان مدیریت و برنامه ریزی آن استان • عضو نبودن ...

  ثبت پارسه - 11/20/2017 - 17:26 - 0 comments

 4. رتبه 1 مشاوران

  ... سازی نظام های کیفیت • خدمات مدیریت و مدیریت طرح • خدمات برنامه ریزی آموزشی و توسعه منابع انسانی • پایش و ارزشیابی طرح ها • خدمات ...

  ثبت پارسه - 11/08/2017 - 19:13 - 0 comments

 5. آیین نامه تشخیص صلاحیت مشاوران

  ... انجام آنها موافقت نامه با ساز مان مدیریت وبرنامه ریزی کشور مبادله شود . ... برنامه ریزی آموزشی وتوسعه منابع انسانی • پایش و ارزشیابی طرح ها • خدمات ...

  ثبت پارسه - 11/23/2017 - 19:26 - 2 comments

 6. مدارک لازم جهت اخذ رتبه مشاور

  ... سازی نظام های کیفیت • خدمات مدیریت و مدیریت طرح • خدمات برنامه ریزی آموزشی و توسعه منابع انسانی • پایش و ارزشیابی طرح ها • خدمات ...

  ثبت پارسه - 11/26/2017 - 17:43 - 1 comment

 7. اخذ رتبه

  ... قانون و آیین نامه سازمان مدیریت و برنامه ریزی این رتبه بندی را ... ومهندسی رودخانه 30)کشاورزی منابع طبیعی و دامپروری31)شیلات ... برنامه ریزی آموزشی و توسعه منابع انسانی • پایش و ارزشیابی طرح ها • خدمات ...

  Anonymous (not verified) - 11/20/2017 - 17:32 - 0 comments

 8. شرایط اخذ رتبه مهندسین مشاور

  ... سازی نظام های کیفیت 11. خدمات مدیریت و مدیریت طرح 12. خدمات برنامه ریزی آموزشی و توسعه منابع انسانی 13. پایش و ارزشیابی طرح ها 14. ...

  ثبت پارسه - 11/04/2017 - 17:30 - 0 comments

 9. اخذ رتبه مهندسین مشاور

  ... و اجرا سیستم های کیفیت 11. خدمات مدیریت و مدیریت پروژه 12. خدمات برنامه ریزی آموزشی و توسعه منابع انسانی 13. سنجش و ارزشیابی طرح ها ...

  ثبت پارسه - 11/02/2017 - 20:33 - 0 comments